Beëdigde Tolken en vertalers
in het Publieke Domein
Selecteer een pagina

Zekerheden naar aanleiding van onderhandelingen met het ministerie van J&V in het kader van het programma Tolken in de Toekomst

 

Nubveto heeft zich de afgelopen twee jaar intensief ingespannen om de overheidsplannen ten aanzien van volledige marktwerking in tolk- en vertaaldiensten te voorkomen. Middels politieke lobby, gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid en media-aandacht is het volgende bereikt:

Minimumtarief voor tolkdiensten

Minimumtarief voor vertaaldiensten

Minimumvergoeding voor reiskosten

Indexering tarieven

Afnameverplichting C1 tolken

Monitoring naleving afspraken

Jaarlijkse evaluatie van het systeem

 

Minimumtarief

Het minimumtarief van € 43,89 per uur is een verplicht tarief waarvan bemiddelaars niet mogen afwijken. Dit betekent dat u minstens dit tarief ontvangt voor uw diensten aan de overheid via een bemiddelaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om te onderhandelen over een hoger tarief indien u van mening bent dat u daarvoor in aanmerking komt vanwege bv. een bijzondere taal, bijzondere omstandigheden waarin u uw diensten moet verrichten, eventuele extra kosten die u moet maken etc. In die zin geniet u de volledige vrijheid om als zelfstandige te onderhandelen over uw tarieven.

Minimumtarief voor vertaaldiensten

Voor vertaaldiensten is eveneens een minimumtarief overeengekomen van € 0,079 per woord. Ook voor dit tarief geldt dat een bemiddelaar hier niet van mag afwijken. Althans, een hoger tarief toekennen is wel toegestaan. Dit betekent dat u ook hier de volledige vrijheid geniet om te onderhandelen met de bemiddelaar over een hoger tarief.

Vaste reiskostenvergoeding

Er is met de overheid overeengekomen dat voor de eerdergenoemde diensten een vaste reiskostenvergoeding wordt gehanteerd van € 1,54 per retourkilometer. Ook dit is een minimumtarief waarvan niet mag worden afgeweken door de bemiddelaar. En ook hier geldt dat u de mogelijkheid heeft om over een hoger tarief te onderhandelen met de bemiddelaar indien u van mening bent dat er sprake is van bijzondere omstandigheden waarvoor u een hogere vergoeding dient te ontvangen. Uw vrijheid als zelfstandige om te onderhandelen over een hoger tarief, is uiteraard ook hier mogelijk.

Indexering van tarieven

Met de overheid is overeengekomen dat de genoemde tarieven jaarlijks zullen worden geïndexeerd naar de geldende normen. Eventuele andere vormen van indexering zullen in de toekomst in overleg met de overheid worden bedongen.

Afname verplichting C1- tolken

Met de overheid is overeengekomen dat voor de diensten aan het OM, Politie, IND en overige diensten die vallen onder de verplichte afname, uitsluitend categorie C1-tolken zullen worden ingezet door bemiddelaars. Ook dit is een verplichting die voortvloeit uit de gemaakte afspraken en concreet betekent dit dat een bemiddelaar hier niet van mag afwijken tenzij een C1- tolk niet voorhanden is. De naleving en de eventuele redenen voor afwijken, zal worden gecontroleerd door zowel de beroepsgroep als de overheid in het kader van de overeengekomen monitoring.

Monitoring naleving afspraken

Met de overheid is overeengekomen dat de naleving van de genoemde afspraken zal worden gemonitord door zowel de beroepsgroep als de overheid. Op dit moment wordt door de beroepsgroep gewerkt aan een systeem van monitoring waarbij aan de hand van rapportages en klachten uit de praktijk, zal worden gecontroleerd of de bemiddelaars de gemaakte afspraken nakomen. Hiervoor wordt een “loket” opgericht waar klachten kunnen worden gemeld.

Jaarlijkse evaluatie van het systeem

Een jaarlijkse evaluatie van het gehele systeem maakt ook deel uit van de gemaakt afspraken. Zowel de Tweede Kamer als de beroepsgroep zal het gehele systeem jaarlijks evalueren om na te gaan in hoeverre de uitwerking zijn doel treft. Indien mocht blijken dat de beoogde doelen voor de beroepsgroep niet zijn behaald, dan zullen wij in gesprek treden met de Tweede Kamer en de overheid om het gehele systeem te herzien.

 

 

Klachten inzake intimidatie door collega's

Beste leden,

Naar aanleiding van enkele berichten van enkele tolken inzake klachten over intimidatie door collega’s, willen we u middels dit bericht verzoeken om dergelijke klachten te melden. Zoals u weet is een kleinschalige actie georganiseerd door een groep tolken waarbij ook leden van de Nubveto in diverse whatsappgroepen onderworpen worden aan grote druk om deze actie te steunen. Enkele daarvan hebben zich bij ons gemeld met deze klacht.

Zo wordt opgeroepen om collega’s die de actie niet steunen en toch diensten hebben aangenomen in een bepaalde periode, te volgen tijdens zittingen. Daarnaast worden ze onder druk gezet om diensten die reeds zijn geaccepteerd te annuleren, hetgeen zonder een gewichtige reden, niet is toegestaan. Van enkele bodes bij rechtbanken, hebben wij vernomen dat hen door tolken is verzocht om zittingslijsten beschikbaar te stellen zodat men aan de hand daarvan kan vernemen welke collega’s hun actie niet steunen.

Bij ons is ook gemeld dat de “organisatie” akkoord zou hebben gegeven voor het volgen van collega’s tijdens zittingen.

U zult begrijpen dat dergelijke praktijken vallen onder intimidatie en dat mag niet worden getolereerd. Wij zullen voor de leden die zich slachtoffer voelen van deze intimidatie, de nodige stappen ondernemen en het Openbaar Ministerie vragen het een en ander te onderzoeken en tot vervolging over te gaan. Daarnaast wordt in concrete gevallen inmiddels een klacht voorbereid en ingediend bij de klachtencommissie Wbtv.

U wordt nogmaals dringend verzocht om zich te melden met klachten over intimidatie. Uw klachten zullen discreet en vertrouwelijk worden behandeld.

Het staat buiten kijf dat u de volledige vrijheid geniet om welke actie dan ook, al dan niet te steunen. Indien u ervoor kiest om een actie niet te steunen en wel diensten aan te nemen, dan mag niemand u middels intimidatie daarin beperken.

Uw klacht kunt u indienen via www.nubveto.nl/info/ kies het tabblad klachtenmeldpunt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur