Beëdigde Tolken en vertalers
in het Publieke Domein
Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door leden van de Nubveto

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. tolk of vertaler: een lid van de Nederlandse Unie van Beëdigde Tolken en Vertalers in het Publieke Domein alsmede de natuurlijke en rechtspersonen waarvan dit lid zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst;
b. opdrachtgever: de contractspartij van de tolk of vertaler;
c. honorarium: de financiële vergoeding (per regel, tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten, zoals in sub d genoemd – die de tolk of vertaler voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
d. verschotten: de kosten die de tolk of vertaler in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

2. Toepasselijkheid
2.1 Met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever beheersen deze algemene voorwaarden alle overeenkomsten van opdracht die met de tolk of vertaler worden gesloten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de tolk of vertaler voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Offerten en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Prijsopgaven en opgegeven termijn kunnen altijd worden herroepen indien de tolk of vertaler niet in de gelegenheid is geweest zich een duidelijk beeld van de door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden te vormen.
3.2 Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht uitdrukkelijk door de tolk of vertaler of andere personen genoemd in artikel 1a krachtens schriftelijke volmacht is aanvaard.
3.3 De tolk of vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de tolk of vertaler heeft gegeven, tenzij de opdrachtgever daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de tolk of vertaler zijn verstrekt.

4. Wijziging/intrekking van opdrachten
4.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de tolk of vertaler gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium of zonder enig rechtsgevolg de opdracht alsnog te weigeren.
4.2 Indien – om welke reden dan ook – een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht c.q. de kosten door de tolk of vertaler gemaakt om de opdracht naar behoren uit te voeren, verschuldigd. Waar toepasselijk stelt de tolk of vertaler het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
4.3 Indien de tolk of vertaler voor de uitvoering van de vertaalopdracht tijd heeft gereserveerd en deze naar de weloverwogen zienswijze van de dienstverlener niet voor andere werkzaamheden kan worden benut, kan de opdrachtgever worden verplicht tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

5. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
5.1 De tolk of vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met gebruikmaking van beschikbare vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever aangegeven doel.
5.2 De tolk of vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
5.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te verrichten werkzaamheden en verschaft informatie over de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden verricht. Verzending van schriftelijke informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.4 De opdrachtgever dient aan de tolk ruim voorafgaand aan de tolkdienst alle voor de tolk ter de voorbereiding op de tolkdienst noodzakelijke informatie te verstrekken.

6. Intellectueel eigendom van de vertaler
6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
6.2 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens gepretendeerde inbreuk op eigendom, octrooi- , auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten,hoe ook genaamd, in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
6.3 De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door vertaling van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

7. Termijn en tijdstip van levering
7.1 De overeengekomen leveringstermijn voor vertalingen is een streeftermijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
7.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
7.3 Voor vertalingen wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, koerier, e-mail etc.
7.4 Levering per e-mail wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

8. Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de tolk of vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de tolk of vertaler niet in staat is zijn verplichtingen uit overeenkomst na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
8.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de tolk of vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de tolk of vertaler niet mogelijk is, of langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
8.3 Indien de tolk of vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de tolk of vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Honorarium en betaling
9.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders geldt. De tolk of vertaler kan vóór hij de werkzaamheden aanvangt de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
9.2 Voor werkzaamheden die moeten worden verricht tussen 20.00 uur ’s avonds en 07.00 uur in de ochtend, in het weekend of op officiële feestdagen wordt 50% toeslag berekend over het honorarium.
9.3 Voor spoedvertalingen wordt 50% extra in rekening gebracht.
9.4 Bij annulering van een gereserveerde dienst binnen een termijn van drie werkdagen voor aanvang van de dienst, is de opdrachtgever 25% van het honorarium van de gereserveerde tijd, bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van de dienst 50% en bij annulering vanaf de een dag tevoren of op de dag zelf, 100% verschuldigd.
9.5 Tenzij anders is overeenkomen dienen declaraties uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na verstrijken van die termijn is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van het verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
9.6 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen is de tolk of vertaler gerechtigd om volgens Europese regelgeving 10% bovenop de wettelijke rente te berekenen.
9.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten,deurwaarders en incassobureau’s inbegrepen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij de rechtspraak gehanteerde staffelkosten buitengerechtelijke incassokosten.
9.8 De tolk of vertaler heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen.
9.9 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de door de tolk of vertaler aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 9.5 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken.

10. Reclames en geschillen
10.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde en/of verrichte diensten zo spoedig mogelijk aan de tolk of vertaler kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering of na het verrichten van de dienst schriftelijk aan de tolk of vertaler te melden. Klachten van de opdrachtgever ontslaan deze niet van zijn betalingsverplichting.
10.2 Indien de tolk of vertaler de klacht gegrond acht, zal hij, waar mogelijk, tot verbetering of vervanging overgaan. Waar dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan de tolk of vertaler een reductie op de prijs verlenen.
10.3 Indien de opdrachtgever en de tolk of vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing met betrekking tot de klacht komen, kan, nadat partijen elkaar daarvan schriftelijk in kennis hebben gesteld, het geschil worden voorgelegd aan een daartoe door de tolk of vertaler aan te wijzen geschillencommissie.
10.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt c.q. doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

11. Aansprakelijkheid; vrijwaring
11.1 De tolk of vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de tolk of vertaler toerekenbare tekortkoming. De opdrachtgever garandeert de tolk of vertaler de niet-aansprakelijkheid voor gevolgschade onder welke titel dan ook. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de tolk of vertaler beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl BTW van het in casu geleverde c.q. verrichte diensten.
11.2 Dubbelzinnigheid of onduidelijkheid in de te vertalen tekst ontheft de tolk of vertaler van iedere aansprakelijkheid.
11.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst c.q. verrichte diensten risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever vrijwaart de tolk of vertaler voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade welke voortvloeit uit het gebruik van het geleverde c.q. de verrichte diensten.
11.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens in geval van niet deugdelijk functioneren van door de tolk of vertaler bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software,gegevensbestanden, registers of andere zaken.
11.5 De tolk of vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers, behoudens opzet of grove schuld. De tolk of vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen, daarbij inbegrepen het teloor gaan van de vertrouwelijkheid als gevolg van overheidsmaatregelen op dit vlak.
11.6 De aansprakelijkheid van de tolk of vertaler conform art. 11.1 is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de overeengekomen vergoeding voor de dienst.

12. Ontbinding
12.1 De tolk of vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting uit hoofde van de overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van het bedrijf c.q. het opheffen van de dienst van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding onmiddellijk bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
12.2 In geval van overmacht is artikel 8 van deze overeenkomst van toepassing.

13. Toepasselijk recht
13.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en tolk of vertaler wordt beheerst door het Nederlandse recht.
13.2 Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 10 werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

14. Depositie en inschrijving
14.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40483447

*) waar in deze tekst wordt gesproken van tolk of vertaler worden daarmee mannelijke zowel als vrouwelijke tolken en vertalers bedoeld.